Audi Logo

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUDI AG

Tyto informace jsou o zpracování osobních údajů společnosti AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt. Společnost Porsche Česká republika, s.r.o. nemá žádný vliv na tyto zpracovatelské činnosti, pokud to není dále explicitně uvedeno.

Informace o ochraně údajů pro­­ proces v dílně

V těchto informacích o ochraně údajů Vás obeznámíme s tím, jak společnost Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt ("my") jako výrobce zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaším kontaktem se servisním partnerem Audi, resp. se servisním podnikem (např. za účelem provedení opravy, servisu, inspekční prohlídky).

Se zpracováním údajů v souvislosti s využíváním dalších produktů a služeb, např. myAudi a služeb Audi connect Vás obeznámíme formou samostatných informací o ochraně údajů. O zpracování údajů prostřednictvím Vašeho příslušného partnera Audi Vás bude tento partner informovat rovněž samostatně.

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, jejíž totožnost lze zjistit přímo či nepřímo, zejména přiřazením k určité charakteristice jako je jméno, identifikační znak (např. identifikační číslo vozidla, údaje o místě, online identifikátor nebo jeden či více specifických znaků, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby).

Každý vůz je označen jednoznačným identifikačním číslem vozidla. Z tohoto identifikačního čísla vozidla ("VIN") je možné v různých zemích na základě informace od úřadu pro motorová vozidla v daném státě zjistit současného a předchozí držitele vozidla. Existují i další možnosti, jak lze na základě údajů zjištěných z vozidla zpětně určit držitele nebo řidiče, např. pomocí registrační značky. Údaje generované nebo zpracovávané řídicími jednotkami tak mohou být osobními údaji nebo se za určitých předpokladů mohou osobními údaji stát. V závislosti na tom, které údaje vozidla jsou k dispozici, lze eventuálně odvodit například také Váš styl jízdy, kde se nacházíte nebo na jaké trase jezdíte, příp. jak vozidlo využíváte.

Zpracováním je míněn každý proces provedený automatizovaným postupem či bez jeho pomoci nebo každý řetězec takových procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je zjištění, zaznamenání, organizace, zařazení, uložení, úprava nebo změna, načtení, vyžádání, použití, předání a následné předložení, šíření nebo jiná forma poskytnutí, porovnání nebo propojení, omezení, smazání nebo skartace.

Tímto vám poskytujeme příslušná prohlášení o ochraně údajů společnosti AUDI AG. Rádi bychom zde výslovně upozornili na to, že společnost AUDI AG odpovídá za činnosti zpracování uvedené a provedené v prohlášení o ochraně údajů níže.

1. Kdo zodpovídá za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit?

Za zpracování Vašich osobních údajů zodpovídá:

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt.

Pokud máte požadavky k ochraně údajů, můžete se obrátit rovněž na pracovníka pověřeného ochranou údajů v naší společnosti:

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, e-mail: [email protected]

Jestliže chcete uplatnit Vaše práva na ochranu údajů, využijte prosím možnosti kontaktování prostřednictvím

Tam naleznete další informace, jak můžete Vaše práva na ochranu údajů využít.

Máte-li všeobecné dotazy k tomuto pokynu pro ochranu údajů nebo ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím společnosti Audi AG, využijte prosím následující kontakt na oddělení péče o zákazníky:

Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt, e-mail: [email protected]

2. Které údaje zpracováváme a z jakých zdrojů pocházejí?

2.1 Údaje, které obdržíme přímo od Vás

Zpracováváme osobní údaje, které od Vás dostáváme přímo v rámci našeho obchodního vztahu, tzn. během navázání, realizace a vyřizování Vašeho obchodního vztahu s námi, resp. provádění služeb a servisních úkonů (včetně zpracování případných záručních a garančních případů) nebo při Vašich dotazech, kdy nás kontaktujete přímo. K relevantním osobním údajům patří zpravidla personální data (jméno, adresa a další kontaktní údaje (např. telefon, e-mail), datum a místo narození a státní příslušnost). Kromě toho lze v závislosti na typu vozidla zpracovávat také další osobní údaje. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustným způsobem získali z veřejně přístupných zdrojů (např. úřad pro motorová vozidla) a které smíme zpracovávat. Informace ke zpracování Vašich osobních údajů v rámci našeho přímého obchodního vztahu s Vámi naleznete rovněž na www.audi.de/datenschutz.

2.2 Údaje, které obdržíme od partnerů Audi, resp. servisních podniků

Zpracováváme - pokud je to v souvislosti s Vaší poptávkou potřeba - osobní údaje, které přípustným způsobem obdržíme od servisních partnerů Audi nebo nezávislých servisních podniků v rámci provádění oprav, servisu nebo zpracování Vašich poptávek (např. pro realizaci zakázek, pro plnění smluv nebo na základě Vámi uděleného souhlasu).

Zde jsou zahrnuty:

 • základní údaje (titul, pohlaví, jméno, číslo zákazníka, adresa, datum přihlášení a příp.  předchozí adresy, datum, místo a země narození a příp. rodné příjmení, státní příslušnost, rodinný stav, telefonní číslo a e-mailová adresa)
 • profesní kontaktní údaje (např. pracovní adresa, e-mail a telefonní číslo společnosti, oddělení)
 • údaje o účtu (IBAN, BIC, číslo účtu, kód banky, úvěrová instituce, majitel účtu)
 • údaje ke smlouvě (identifikační údaje smlouvy, údaje o historii smlouvy (např. údaje týkající se platebního chování, převodu smlouvy, výpovědi), údaje o půjčkách, o které bylo požádáno (např. výše, doba platnosti, neuhrazená pohledávka) a rovněž ostatní informace k Vašim smlouvám na naše výrobky a služby)
 • identifikační číslo vozidla (VIN) a kmenové údaje vozidla (např. model vozidla, výbava vozidla)
 • v rámci servisních služeb poskytovaných pro vozidlo specifické údaje vozu a provedené úkony (historie vozidla, např. provedené práce, namontované náhradní díly, servisní protokoly, historie zákazníka) (bližší informace k tomu v oddíle 2.3 a dále)
 • technické údaje z provozu vozidla (bližší informace k tomu v oddíle 2.3 a dále)
 • zdravotní údaje (mj. při úkonech týkajících se speciálních vozidel)

VIN Vašeho vozidla slouží při případných záručních a garančních případech, při opravárenských, servisních úkonech a poskytování podpory, při našem interním monitoringu kvality a rovněž v případě krádeže Vašeho vozidla jako jednoznačný identifikátor Vašeho vozu.

2.3 Údaje z Vašeho vozidla

Pokud využijete servisní služby (např. opravárenské úkony, údržbové práce), mohou být načteny a zpracovány údaje uložené ve vozidle (stav softwaru, hodnoty týkající se provozu vozidla, technické údaje a jiná data o stavu vozidla) společně s VIN a ostatními kmenovými údaji vozidla (např. model vozidla, výbava vozidla).

Údaje mohou být z vozidla zjištěny načtením pomocí tzv. diagnostického přístroje nebo specifické čtečky (nástroj pro analýzu) prostřednictvím pracovníka servisní sítě Audi (servisního partnera Audi) nebo třetích osob (např. asistenční službou, nezávislými servisními podniky) či pracovníků společnosti AUDI AG, buď přímo nebo pomocí dálkového přístupu k diagnostickému zařízení servisního podniku.

Údaje týkající se vozidla (např. paměť událostí, údaje o provozu, VIN, model, verze softwaru) jsou za účelem analýzy dotazu vždy načteny pomocí diagnostického přístroje a přeneseny do diagnostického protokolu. Servisní podnik nám předá diagnostický protokol k účelům uvedeným v oddíle 3.

V jednotlivých případech pak mohou být v závislosti na Vašem dotazu načteny další údaje. To může zahrnovat také např. údaje z modulu infotainmentu, např. záznamy v adresáři při dotazech ohledně přístupů do adresáře nebo nastavení profilu, jež jste si lokálně ve vozidle uložil/a.

Servisní podnik zpracovává načtené údaje pro analýzu a odstranění Vaší reklamace. Zpracováváme zásadně vždy pouze takové Vaše údaje, resp. údaje o Vašem vozidle, které jsou potřeba pro efektivní zpracování Vašeho požadavku a jako podpora při zpracování pro servisní podnik, resp. pro nás.

Níže Vám vysvětlíme, které údaje se zpracovávají ve Vašem vozidle a která data mohou být v rámci dotazu načtena a námi zpracována.

2.4 Elektronické řídicí jednotky - všeobecné informace

Ve Vašem vozidle jsou namontovány elektronické řídicí jednotky. Ty zpracovávají údaje, které získají například od senzorů ve vozidle, samy vygenerují nebo si mezi sebou vymění. Některé řídicí jednotky jsou potřeba pro bezpečné fungování Vašeho vozidla, další Vám poskytují podporu při jízdě (asistenční systémy řidiče), jiné umožňují komfortní funkce nebo funkce infotainmentu.

Konkrétní informace ke zpracování údajů ve Vašem vozidle naleznete v příslušném návodu k obsluze, jež je k dispozici online, a v závislosti na výbavě rovněž v digitální podobě, v bezprostřední souvislosti s pokyny pro ochranu údajů k dotčeným funkčním prvkům.

2.5 Provozní údaje ve vozidle

Řídicí jednotky zpracovávají údaje k provozu vozidla. Mezi ně patří například:

 • informace o stavu vozidla (např. rychlost, zpomalení pohybu, příčné zrychlení, počet otáček kol, zobrazení zapnutých bezpečnostních pásů),
 • stav okolí (např. teplota, dešťový senzor, sensor vzdálenosti).

Zpravidla mají tyto údaje krátkodobou platnost a nejsou ukládány na dobu delší, než je provozní doba, a zpracovávají se pouze ve vozidle. Řídicí jednotky obsahují často paměť událostí (mimo jiné rovněž klíč vozidla). Používají se, aby bylo možné dočasně nebo také dlouhodobě dokumentovat technické záležitosti a rovněž informace o stavu vozidla (např. namáhaní konstrukčních dílů, informace o údržbě).

V závislosti na technickém vybavení se ukládají následující data:

 • provozní stav systémových komponentů (např. stav náplní, tlak v pneumatikách, stav baterie)
 • odchylky u důležitých systémových komponentů (např. světlo, brzdy)
 • reakce systémů ve speciálních jízdních situacích (např. asistenční systémy řidiče)
 • informace k událostem ovlivňujícím stav vozidla (např. u elektrovozidel stav nabití vysokonapěťové baterie, odhadovaný dojezd).

V mimořádných případech (např. tehdy, když vozidlo identifikovalo odchylku) může být potřeba uložit údaje, které by jinak byly pouze krátkodobé.

Pokud využijete servisní služby, mohou být, pokud je to potřeba, společně s VIN načteny také uložené provozní údaje. Tato načtená data dokumentují technické stavy vozidla nebo jednotlivých součástí, pomáhají při diagnóze a dodržování záručních nebo garančních závazků a ke zvyšování kvality.

Načtení probíhá zpravidla přes definovaná rozhraní, např. zákonem předepsané připojení pro OBD ("On-Board Diagnostic") nebo Service Key. Tyto údaje, zejména informace o zátěži konstrukčních dílů, technických záležitostech (záznamy v paměti událostí), chybném ovládání a odchylkách, jsou nám při tom v rámci diagnostického protokolu případně předány společně s VIN.

Servisní podnik může paměť událostí ve vozidle v rámci opravárenských nebo servisních prací či na Vaše přání resetovat.

2.6 Technické údaje (IUMPR)

Zákonodárce vyžaduje pravidelnou kontrolu funkční způsobilosti konstrukčních dílů, které se podílejí na čištění výfukových plynů.

Pro prokázání pravidelných kontrol (diagnóza) se v řídicí jednotce zjišťuje tzv. In-Use Monitor Performance Ratio/IUMPR (údaje pro prověření diagnostické funkce) a ukládají se tam jako technické údaje.

2.7 Komfortní funkce a funkce infotainmentu

Ve vozidle si můžete uložit komfortní a individuální nastavení a kdykoli je můžete také změnit, resp. vrátit do původního nastavení. K tomu patří v závislosti na příslušném vybavení např.

 • nastavení polohy sedadla a volantu
 • nastavení podvozku a klimatizace
 • individualizace jako je osvětlení interiéru.

V rámci vybrané výbavy můžete sám/sama zadat data do funkcí infotainmentu vozidla. K tomu patří v závislosti na příslušné výbavě např.

 • multimediální data, jako je hudba, filmy nebo fotografie pro zobrazení/přehrání v integrovaném multimediálním systému
 • údaje v adresáři pro používání ve spojení s integrovanou sadou hands free nebo integrovaným navigačním systémem
 • cíle zadané v navigaci do cíle
 • údaje o využívání internetových služeb.

Tyto údaje pro komfortní funkce a funkce infotainmentu lze uložit lokálně ve vozidle nebo se nacházejí na zařízení, které jste připojil/a k vozidlu (např. smartphone, USB flash disk nebo přehrávač MP3). Pokud jste data zadal/a sám/sama, můžete je kdykoli smazat. Tyto údaje jsou předávány z vozidla zpravidla výlučně tehdy, pokud si to přejete, zejména v rámci používání online služeb podle Vámi vybraných nastavení.

Údaje z komfortních funkcí a funkcí infotainmentu, např. individuální nastavení nebo individualizace, nelze pomocí diagnostického zařízení načíst a nejsou tedy také standardní součástí diagnostického protokolu. Data jsou načítána spíše pouze v ojedinělých případech na základě odpovídající žádosti zákazníka. V rámci reklamace týkající se komfortních funkcí a funkcí infotainmentu může být potřeba, aby byla tato data načtena a postoupena na nás za účelem poskytnutí podpory při opravě.

V závislosti na příslušné výbavě mohou být v případě potřeby načteny a zpracovány zejména následující údaje z komfortních funkcí:

 • nastavení polohy sedadel a volantu
 • nastavení podvozku a klimatizace
 • hlasitost parkovacího systému
 • individuální nastavení, jako je osvětlení interiéru.

V závislosti na příslušné výbavě mohou být v případě potřeby načteny a zpracovány zejména následující údaje z funkcí infotainmentu:

 • multimediální data, jako hudba, filmy nebo fotografie pro přehrání/zobrazení v integrovaném multimediálním systému
 • údaje v adresáři pro využívání ve spojení s integrovanou sadou hands free nebo integrovaným navigačním systémem
 • cíle zadané v navigaci
 • údaje o využívání internetových služeb
 • informace o připojených zařízeních, jako je mobilní telefon (zde především název zařízení, výrobce, verze softwaru).

V této souvislosti je možné načíst například také hlasový povel, který byl zaregistrován jako poslední. Tyto údaje pro komfortní funkce a funkce infotainmentu lze lokálně uložit ve vozidle nebo se nacházejí v zařízení, které jste k vozidlu připojil/a (např. smartphone, USB flash disk nebo přehrávač MP3). Pokud jste údaje zadal/a sám/sama, můžete je také kdykoli smazat.

Pokud je v rámci opravy provedena výměna řídicích jednotek, jsou tyto údaje zpravidla načteny z původních řídicích jednotek a přeneseny do nových.

2.8 Online služby

Pokud má Vaše vozidlo bezdrátové připojení k síti, umožňuje to výměnu dat mezi Vaším vozidlem a dalšími systémy (datový server společnosti AUDI AG, resp. datový server poskytovatelů služeb).  Bezdrátové připojení je v některých zemích umožněno vlastními jednotkami ve vozidle sloužícími jako vysílač a přijímač (které jsme napevno nainstalovali) nebo koncovým mobilním zařízením (např. smartphone), které jste si připojil/a sám/sama. Prostřednictvím tohoto bezdrátového připojení lze využívat online funkce (informační a řídicí funkce pro Vaše vozidlo). K tomu patří online služby a aplikace, které Vám poskytujeme my nebo jiní poskytovatelé ("služby Audi connect", resp. "služby").

U online služeb společnosti AUDI AG jsou příslušné funkce popsány na vhodném místě (např. MMI, webová stránka společnosti AUDI AG) a jsou také poskytnuty informace ohledně právní ochrany údajů, které s tím souvisejí. Pro poskytování online služeb mohou být zpracovávány osobní údaje.

Pokud je to potřeba pro zpracování Vaší servisní poptávky, můžeme použít také data uložená v našich systémech IT z online služeb a rovněž informace ke stavu služeb Audi connect, tzn. doby platnosti licencí, stav připojení, status smlouvy.

2.9 Videozáznamy, obrazové a zvukové záznamy

V jednotlivých případech může být potřeba vytvořit videozáznamy, obrazové nebo zvukové záznamy z jednotlivých konstrukčních dílů a ty předat společnosti AUDI AG, aby bylo možné provést, např. v případě reklamace, cílenou analýzu a reklamaci vyřešit (podpora při opravě). Je to možné například při reklamaci akustických problémů, aby bylo možné najít příčinu vzniku hluku a závadu odstranit.

3. K jakým účelům zpracováváme Vaše údaje a na jakém právním základě?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation/GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetzes/BDSG) k následujícím účelům.Hier können Sie den Acrobat Reader kostenlos herunter laden, um das PDF betrachten zu können.

ÚčelPrávní základOprávněný zájem v případě, kdy se provádí zvážení zájmů
Zpracování Vašich požadavků při navázání kontaktu s námi, resp. naším oddělením péče o zákazníky, zejm. stížnosti a dotazy zákazníkůPlnění smlouvy (smlouva o koupi vozidla/leasingová smlouva, servisní smlouva), oprávněný zájemEfektivní zpracování Vašeho požadavku a reakce na Vaše dotazy
Podpora partnera Audi, resp. třetích osob při analýze a diagnóze (včetně analýzy změn na vozidlech) a kontrola a vyřizování záručních a garančních případů v případě nároků vůči partnerům AudiOprávněný zájem- Efektivní diagnóza a analýza, aby bylo možné vyřešit reklamace - Podpora partnera Audi při plnění jeho právních povinností vůči Vám - Pokud existují konkrétní indicie pro to, že si servisní událost zavinila daná osoba během záruční nebo garanční lhůty změnami na vozidle sama (tuning, přestavby atd.), mají Audi AG a partner Audi oprávněný zájem tyto indicie nalézt - Výměna informací s příslušným partnerem ohledně záručních a garančních případů, aby bylo možné náklady interně zúčtovat
Analýza (včetně analýzy změn na vozidlech) a kontrola a vyřízení záručních a garančních případů při nárocích vůči Audi AGPlnění smlouvy, oprávněný zájemPokud existují konkrétní indicie pro to, že si servisní událost zavinila daná osoba během záruční nebo garanční lhůty změnami na vozidle sama (tuning, přestavby atd.), má Audi AG oprávněný zájem tyto indicie nalézt
Vyúčtování záručních nároků vůči výrobcům konstrukčních dílů/komponentů/systémů (příp. se zadáním VIN)Oprávněný zájemVyřizování záručních a garančních nároků při závadách na konstrukčním dílu/komponentu/systému vyrobeném třetí osobou
Sledování emisních hodnot a kontrola hodnot zplodin u výfukových plynůOprávněný zájemJako výrobce kromě toho podléháme zákonným požadavkům platným pro vydávání určitých údajů, např. pro plnění úředních povinností podávat hlášení v souvislosti s kontrolou zařízení produkujících emise.
Podpora prostřednictvím AUDI AG při Vašich požadavcích v rámci právních sporů a uplatnění nároků plynoucích z pojištěníSouhlas
Vyřizování právních sporůOprávněný zájemUplatnění, výkon nebo obrana právních nároků společnosti Audi AG nebo příslušného partnera Audi
Vylepšování produktu, optimalizace a vývoj funkcí vozidla, nástroje pro analýzuOprávněný zájemVyužívání údajů o konkrétních odchylkách pro další rozvoj a vývoj nových diagnostických zařízení a procesů, konstrukčních dílů a funkcí vozidel
Podpora orgánů činných v trestním stíhání při krádežích vozidel sledováním vozidel a jejich částí na základě VINVeřejný zájem---
Zlepšení ochrany proti krádežiOprávněný zájemVyhodnocování údajů, které se objeví při vyšetřování krádeží, pro obecné zlepšování funkcí ve vozidle, jež mají význam pro ochranu před krádeží
Vyřizování nároků partnerů Audi z kompenzačních a bonusových programůOprávněný zájemPlnění právních nároků partnerů Audi
Obecná analýza zákazníků, statistické vyhodnocení pro řízení podniku, evidence nákladů a controlling s využitím VINOprávněný zájemReporting k ekonomickým parametrům podniku, příp. s použitím VIN
Monitorování produktu a plnění ostatních zákonných povinnostíSplnění právního závazku
Kontrola kvality pomocí odpovídajícího monitorování produktu a dokumentace (včetně proaktivního managementu stížností formou navázání přímého kontaktu s Vámi), ručení za produkt, svolávací akceOprávněný zájemKontrola kvality produktů a prevence odchylek u produktů, management pro předcházení stížnostem
Prevence podvodů a praní penězPlnění zákonných povinností, oprávněný zájemPlnění zákonných a úředních zadání
Zamezení financování terorismu a trestným činům, které ohrožují majetek, jejich potírání a odhalování, porovnávání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými registryPlnění zákonných povinností, oprávněný zájemPlnění zákonných a úředních zadání
Plnění úředních zadání (např. svolávací akce úřadu pro motorová vozidla)Plnění zákonných povinností, oprávněný zájemPlnění zákonných a úředních zadání
Plnění daňových a ohlašovacích povinností, archivace datPlnění zákonných povinností, oprávněný zájemPlnění zákonných a úředních zadání
Předkládání v rámci úředních/soudních opatření při vyžádání důkazů, v rámci trestního stíhání a vymáhání občansko-právních nárokůPlnění zákonných povinností, oprávněný zájemPlnění zákonných a úředních zadání
Péče o zákazníky a zájemceSouhlas---
Dotazování zákazníků (včetně ankety ke spokojenosti zákazníků)Souhlas, oprávněný zájemZajištění kvality a dokumentace spokojenosti zákazníků
Sestavení informací, které jsou pro Vás jako zákazníka připravené na míru, přímá reklamaSouhlas---
Konsolidace údajů mezi Audi a partnery Audi pro vytvoření jednotné databáze zákazníkůSouhlas---
Účtování a hodnocení plnění podniku z hlediska daníÚčtování a hodnocení plnění podniku z hlediska daníPlnění zákonných a úředních zadání
Revize a zvláštní kontroly, interní šetřeníOprávněný zájemPrověření dodržování smluvních a zákonných povinností prostřednictvím společnosti AUDI AG, jejích pracovníků a odbytových partnerů, dodavatelů atd., příp. s použitím identifikačního čísla vozidla

Optimalizace a vývoj funkcí vozidla, nástroje pro analýzu: Pro účely výzkumu a vývoje, optimalizaci naší nabídky funkcí vozidla a přizpůsobení se vysokým očekáváním zákazníků, zejména  pro další rozvoj a nový vývoj konstrukčních dílů a komponentů v našich vozidlech a rovněž další vývoj nástrojů a procesů pro analýzu zpracováváme technické údaje z funkcí asistenčních systémů, komfortních systémů, ovládacích prvků nebo konstrukčních dílů (např. řídicích jednotek), příp. společně s údaji o okolním prostředí (např. vnější teplota, světelné poměry) a informace k délce trasy, rychlosti vozidla, údajům o stavu vozidla (např. stav paliva v nádrži nebo stav nabití baterie, počet kilometrů) a údaje o používání systémů. Pokud je to možné, údaje v našich systémech IT před vyhodnocováním anonymizujeme. Pokud to možné není, analyzujeme údaje z Vašeho vozidla v co největší míře takovým způsobem, aby nebylo možné zpětně odvodit informace týkající se Vaší osoby nebo Vašeho vozidla. Společnost AUDI AG za tím účelem zavedla podle potřeby dodatečná opatření, aby bylo možné odvodit konkrétní osobu pouze ve výjimečných, odůvodněných případech, např. aby bylo možné provést servisní akci nebo pokud jsou zjištěny odchylky týkající se bezpečnosti nebo produktu, a údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené účely. Taková dodatečná opatření zahrnují například přísná omezení přístupu, bezpečnostní opatření v oblasti IT, lhůty pro smazání, vazbu ke konkrétnímu účelu. Nepoužíváme tyto údaje k vytváření profilů nebo vyhodnocování pro individuální vozidla. Kromě toho nejsou používány žádné atributy údajů, které umožňují vytvoření Vašeho profilu nebo Vašich zvyklostí či vzorců chování. Zpracování probíhá pro hájení oprávněných zájmů společnosti AUDI AG za účelem splnění vysokých očekávání našich zákazníků kladených na kvalitu produktů a služeb a pro poskytování nových, inovativních funkcí a řešení.

Další informace o produktech a průzkumu trhu: Pokud chcete získat informace k našim produktům a službám, můžete si objednat tuto reklamu. Za tím účelem jsou v rámci Vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR) zpracovány následující údaje, aby bylo možné reklamní podklady doručit: příjmení, křestní jméno, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo. Pokud udělíte souhlas s kontaktováním prostřednictvím e-mailu, používáme tzv. postup double opt-in, tzn. že Vám na uvedenou e-mailovou adresu pošleme e-mail s prosbou o potvrzení Vašeho souhlasu. Jak můžete Váš souhlas odvolat, to naleznete v oddíle "Jaká mám práva?".

Buďte si vědom/a toho, že máte právo vnést námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu, příp. z osobních důvodů, a právo na odvolání souhlasu (viz oddíl "Jaká mám práva?" a oddíl "Informace o Vašem právu na vznesení námitky").

4. Mám povinnost poskytovat údaje?

V rámci využívání servisních úkonů musíte poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou potřeba pro provádění servisních úkonů (zejména objednávka opravy, podpora pro opravu, záruka/garance) nebo data, která jsme povinni zjišťovat na základě zákona. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme moci Vaši poptávku zpracovat nebo ji nebudeme moci zpracovat kompletně, zejména nebude např. možné analyzovat a vyřešit reklamaci.

5. Kdo dostane moje údaje?

Na základě rozsáhlosti a komplexnosti zpracovávání údajů prostřednictvím Audi AG není možné v tomto pokynu pro ochranu údajů jednotlivě uvést každého příjemce Vašich osobních údajů, takže jsou zpravidla uvedeny pouze kategorie příjemců.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím osobám zásadně pouze tehdy, pokud je to potřeba pro plnění smlouvy, my nebo třetí osoba máme oprávněný zájem na předání či k tomu máme Váš souhlas. Kromě toho mohou být údaje předány třetím osobám, jestliže máme tuto povinnost na základě zákonných ustanovení nebo vykonavatelného úředního či soudního příkazu.

V rámci společnosti Audi AG obdrží Vaše údaje ty pozice, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností a rovněž pro sledování oprávněných zájmů (např. zajištění kvality).

Poskytovatelé služeb, které jsme pověřili zakázkou a vykonávají pro nás činnost (tzv. zpracovatelé zakázek), mohou dostávat údaje k těmto uvedeným účelům. Poskytovatelé služeb mohou být pověřeni např. tím, aby poskytli kapacity serveru. K výše uvedeným účelům pověřujeme následující zpracovatele zakázek:

 • provozovatelé služeb v oblasti IT, hostingu a podpory
 • péče o zákazníky Audi (Audi Interaction GmbH).

K třetím osobám, kterým předáváme Vaše osobní údaje v rámci podpory partnera Audi při analýze a diagnóze, resp. vyúčtování záručních a garančních nároků, patří

 • výrobní závody a dodavatelé v rámci koncernu VW
 • třetí výrobci pracující pro dodavatele konstrukčních dílů/komponentů/systémů.

Technické údaje Vašeho vozidla a příp. hardwarové komponenty (např. řídicí jednotku) předáváme výše uvedeným třetím stranám zpravidla pouze v případech, když je to nutné k tomu, aby bylo možné realizovat servisní zakázku/zakázku na opravu, resp. analyzovat nebo vyřešit reklamaci. Vezměte prosím na vědomí, že v ojedinělých případech předáváme společně s technickými údaji, resp. hardwarovými komponenty rovněž VIN, pokud je to potřeba pro analýzu, např. pro přiřazení k určité výrobní šarži. V některých řídicích jednotkách je číslo VIN naprogramováno v hardwarovém komponentu a my je nemůžeme odstranit. V tomto případě může třetí osoba případně získat VIN v hardwarovém komponentu a tam toto číslo načíst.

K třetím osobám, kterým předáváme Vaše osobní údaje nezávisle na námi poskytovaných službách patří

 • externí poradci společnosti Audi AG (např. právníci, daňoví poradci, auditoři)
 • pojišťovny
 • úřady v rámci svých kompetencí (např. finanční úřad, policie, státní zastupitelství)
 • soudy
 • ostatní třetí osoby, pokud nám udělíte pokyn, abychom jim údaje předali, nebo k tomu udělíte souhlas.

Pokud pro to existují zákonné předpisy, jsou výrobci zásadně povinni vydat v jednotlivých případech na žádost státních orgánů v potřebném rozsahu údaje uložené u výrobce (např. při objasňování trestného činu). Státní orgány jsou v rámci platného práva v jednotlivých případech oprávněny rovněž načíst si samy údaje z vozidel. Tímto způsobem mohou být například v případě nehody z řídicí jednotky airbagu načteny informace, které mohou napomoci k objasnění této nehody.

6. Předávají se údaje do třetí země?

Údaje mohou být předány do třetích zemi (tzn. do zemí, které nejsou členem Evropské unie ani Evropského hospodářského prostoru), pokud je zákonem předepsáno, že je to potřeba k tomu, aby Vám mohly být poskytovány úkony, nebo pokud jste nám udělil/a souhlas.

Zejména v rámci analýzy a diagnózy, resp. vyúčtování záručních a garančních nároků, může být potřeba, aby byly Vaše údaje předány výrobci konstrukčního dílu/komponentu/systému v třetích zemích (srov. oddíl 5). Předávání Vašich osobních údajů v maximální možné míře zamezujeme a poskytujeme třetím osobám pouze takové údaje, které tyto osoby nezbytně potřebují.

Vezměte prosím na vědomí, že ne ve všech třetích zemích existuje úroveň ochrany údajů, která je Evropskou komisí uznávána jako přiměřená. Při předávání údajů do třetích zemí, ve kterých neexistuje přiměřená úroveň ochrany údajů, před postoupením údajů zajistíme, aby u příjemce buď existovala adekvátní úroveň ochrany údajů (např. vlastní certifikace příjemce pro štít EU-USA na ochranu soukromí mezi nebo dohodnutí tak zvané standardní smluvní doložky Evropské unie s příjemcem), resp. aby byl k dispozici výslovný souhlas našich uživatelů.

Můžete od nás obdržet kopii aplikovatelných nebo dohodnutých úprav pro zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů. Využijte k tomu prosím údaje v oddíle Kontakt.

7. Jak dlouho budou moje údaje uložené?

Vaše údaje budeme mít uložené tak dlouho, jak to bude potřeba k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, resp. dokud budeme mít oprávněný zájem na tom, aby byly údaje nadále uložené. Kromě toho se na nás vztahují různé povinnosti v souvislosti s dokumentací a uložením, které vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku, daňového řádu. Lhůty pro dokumentaci, resp. uložení, které jsou tam stanovené, činí až deset let. A konečně se lhůta pro uložení řídí rovněž zákonnými promlčecími lhůtami, které mohou např. podle §§ 195 a dále občanského zákoníku dosahovat až třicet let, přičemž obvyklá promlčecí lhůta činí tři roky.

Za určitých okolností musí být Vaše údaje uchovávány i delší dobu, např. když je v souvislosti s úředním nebo soudním řízením nařízen tzv. legal hold nebo litigation hold (tzn. zákaz smazání údajů po dobu trvání řízení).

8. Jaká mám práva?

Jako dotčené osobě Vám náležejí následující práva na ochranu údajů:

Informování: Máte právo požadovat od společnosti Audi AG informaci ohledně uložených údajů a rozsahu zpracování údajů a jejich předávání, které provádí Audi AG, a obdržet kopii Vašich uložených osobních údajů.

Oprava: Máte právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, a rovněž doplnění nekompletních osobních údajů uložených u Audi AG týkajících se Vaší osoby.

Smazání: Máte právo požadovat neprodlené smazání osobních údajů týkajících se Vaší osoby uložených u Audi AG, pokud jsou pro to zákonné předpoklady. O takový případ se jedná zejména tehdy, když

 • nejsou Vaše osobní údaje již potřeba pro účely, pro které byly zjišťovány
 • právním základem pro zpracování byl exkluzivně Váš souhlas a Vy jste jej odvolal/a
 • vznesl/a jste na právním základě zvážení zájmů z osobních důvodů námitku proti zpracování a my nemůžeme prokázat, že pro zpracování existují prioritní oprávněné důvody
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem nebo
 • Vaše osobní údaje musí být smazány, aby byly dodrženy zákonné požadavky.

Pokud jsme Vaše údaje postoupili třetím osobám, budeme Vás o tom informovat, je-li to zákonem předepsáno.

Respektujte prosím, že Vaše právo na smazání podléhá omezením. Například nemusíme, resp. nesmíme smazat žádné údaje, které musíme mít nadále k dispozici na základě zákonem stanovených lhůt pro ukládání. Rovněž údaje, které potřebujeme k uplatnění právních nároků, jejich výkonu nebo obraně, jsou z Vašeho práva na smazání vyjmuty, i když nejsou důvody pro jejich další uložení.

Omezení zpracování: Za určitých předpokladů máte právo požadovat omezení zpracování (tzn. označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování). Předpoklady jsou následující:

 • je popírána správnost osobních údajů a Audi AG musí správnost osobních údajů prověřit
 • zpracování je nezákonné, Vy ovšem smazání osobních údajů odmítáte a požadujete namísto toho omezené používání osobních údajů
 • Audi AG již Vaše osobní údaje pro účely zpracování nadále nepotřebuje, Vy ovšem údaje potřebujete pro uplatnění, vykonání nebo obranu právních nároků
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování a není ještě určeno, zda oprávněné důvody společnosti Audi AG převažují nad Vašimi důvody.

V případě omezení zpracování jsou údaje odpovídajícím způsobem označeny a jsou zpracovávány - nehledě na jejich uložení - pouze s Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon či obranu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby či z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu EU.

Přenositelnost údajů: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a, na základě Vašeho souhlasu nebo s Vámi uzavřené smlouvy (včetně Vaší zaměstnanecké smlouvy) automatizovaným způsobem, máte právo obdržet údaje ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by Vám v tom společnost Audi AG bránila. Navíc máte právo dosáhnout toho, aby byly osobní údaje společností Audi AG předány přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to po technické stránce proveditelné a jestliže to nepoškodí práva a svobody jiných osob.

Námitka: Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů nebo ve veřejném zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich údajů z osobních důvodů. Kromě toho máte neomezené právo vznést námitku, pokud Vaše údaje zpracováváme pro naši přímou reklamu. Dbejte prosím na naše speciální upozornění v oddíle "Informace o Vašem právu vznést námitku". Kromě toho Vám v rámci zvážení zájmů v určitých případech poskytneme dodatečné neomezené právo vznést námitku.

Odvolání souhlasu: Pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání je účinné teprve pro budoucnost. Pro zpracování, která byla provedena před odvoláním, toto odvolání neplatí.

Stížnost: Kromě toho existuje právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů a to tehdy, jste-li toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zákonným způsobem. Právo podat stížnost platí, aniž jsou dotčeny další správní nebo soudní prostředky právní pomoci. Adresa úřadu pro ochranu údajů, který je kompetentní pro Audi AG, je následující:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht/Bavorský zemský úřad pro dohled nad osobními údaji Promenade 18 91522 Ansbach Deutschland/Německo

Informace o Vašem právu na vznesení námitky

Právo vznést námitku z osobních důvodů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší mimořádné situace. Předpokladem je, aby zpracování údajů probíhalo ve veřejném zájmu nebo na základě zvážení zájmů. To platí také pro profilování.

Pokud se zpracování Vašich osobních údajů zakládá na zvážení zájmů, vycházíme zásadně z toho, že můžeme prokázat naléhavé legitimní důvody, každý jednotlivý případ ovšem samozřejmě prověříme.

V případě námitky již nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat. S výjimkou případů, kdy

 • můžeme prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování těchto údajů, které mají větší váhu než Vaše zájmy, práva a svobody, nebo
 • Vaše osobní údaje slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Námitka proti zpracovávání Vašich údajů pro naši přímou reklamu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely provozování přímé reklamy, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí rovněž pro profilování, pokud je spojeno s takovouto přímou reklamou.

Pokud vznášíte námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, pak již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Výkon práva na vznesení námitky

Námitka nemá předepsanou formu a měla by být zaslána - pokud možno - na kontaktní údaje uvedené v tomto pokynu pro ochranu údajů.